Kiểm tra nồng độ NO3 trong nước

Kiểm tra nồng độ NO3 trong nước. Một trong những mối quan tâm chính của chất thải trong ao nuôi là Nitơ, thể hiện qua hàm lượng NH3, NO2, NO3

Đọc tiếp